Stručni naziv koji se stječe

Stručni studij završava polaganjem svih ispita tj. skupljanjem minimalno 180 ECTS bodova, odrađivanjem stručne prakse i izradom završnog rada. Stručni naziv koji se stječe je u skladu sa čl. 74. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, pročišćeni tekst zakona, (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13. i 101/14) i Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07 i NN 118/12).

Završetkom studija stječe se stručni naziv: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica inženjer/ka računarstva odgovarajućeg smjera koji odgovara stupnju Baccalaureus uz kraticu: bacc.ing.comp.
Naziv ove kvalifikacije na Engleskom jeziku je: Bachelor of Computer Engineering, a kratica mu je: B.Comp.Eng.