Pitanja i odgovori

Mogu li studirati uz rad?

DA, izvanredni studij koji učilište provodi je studij uz rad. Nastava se odvija uglavnom dva dana u tjednu (npr. utorkom i petkom) od 17:00 do 22:00 te subotom od 08:00 do 17:00 sati. U slučaju diplomskog studija moguće je da se nastava odvija i više od dva dana u tjednu ukoliko studenti tako izaberu izborne kolegije.

Kada se odvija nastava za redovite studente?

Radnim danom, ovisno o rasporedu od 08:00 do 18:30, te dva dana u tjednu ujutro ili od 17:00 do 22:00. Subota i nedjelja su u pravilu neradni dani, osim u slučaju odrada.

Mogu li izostati sa nastave kao redovni student odnosno kao izvanredni student?

DA, izvanredni studenti mogu izostati do 40% nastave predavanja i 40% vježbi pojedinog kolegija a redovni do 30% predavanja i 20% vježbi. Neke segmente kolegija (laboratorijske vježbe) nije dozvoljeno izostati u tolikom postotku.

Nastavio bih studij koji sam započeo na drugoj ustanovi na Visokom učilištu Algebra. Mogu li očekivati da se pojedini već položeni ispiti priznaju?

DA, svi oni koji odgovaraju satnicom i sadržajem pojedinim kolegijima na Visokom učilištu Algebra. Pojedini ispiti kao što je to Matematika mogu se priznati i ako su završeni prije dosta godina ukoliko je plan nastave isti. Ispiti koji se vežu za tehnologiju teško da mogu biti priznati ako su odslušani i položeni prije mnogo godina. O priznavanju ispita odlučuje predmetni nastavnik po predanoj dokumentaciji i prijavi. Ukoliko je neki kolegij priznat tada se umanjuje i cijena školarine sukladno pravilniku o studiranju. Kolegiji koji su djelomično priznati biti će određeni razlikovnim ishodima učenja koje je potrebno položiti.

Moram li uzeti kod kredita ponuđenu odgodu plaćanja? Kako mogu smanjiti mjesečni anuitet kredita?

NE, kredit možete otplaćivati bez odgode, tada je još povoljniji.

U kojem slučaju se mogu osloboditi prijemnog ispita?

Ukoliko ste student trenutno upisan na neki od fakulteta iz područja rada Visokog učilišta Algebra. Oslobođenje od prijemnog ispita je odvojeno od eventualnog priznavanja ispita za kolegije koje ste položili na drugoj ustanovi sa koje prelazite

Da li se Visoko učilište Algebra može upisati sa završenom trogodišnjom srednjom školom?

Dok je to još zakonom dozvoljeno DA, ali uz zadovoljenje dodatnih uvjeta; Ukoliko je završena neka škola iz područja sukladnog radu Visokog učilišta Algebra i u slučaju da pristupnik ostvari iznadprosječni broj bodova na prijamnom ispitu

Da li se može odmah upisati druga ili treća godina studija ukoliko se želim prebaciti sa srodne visokoškolske ustanove?

DA.

Da li se prilikom upisa priznaju od prije položeni industrijski certifikati?

DA, članak Pravilnika o stručnom studiju propisuje: “Pravo na umanjenje školarine mogu ostvariti prijelaznici sa drugih studija kako i svi ostali pristupnici koji su prilikom upisa predali zamolbu za priznavanje već položenih ispita na drugim studijima ili zamolbu za umanjenje cijene zbog posjedovanja relevantnih industrijskih certifikata.” Točan iznos umanjenja cijene studija te mogućnost oslobođenja od polaganja nekih ishoda učenja unutar nekih kolegija detaljno je precizirano unutar; „Odluke o priznavanju industrijskih certifikata“ koja se nalazi u popisu dokumenata unutar izbornika „Studij“.

Gdje mogu nastaviti studij nakon 3 godine odnosno preddiplomskog studija koji škola sada izvodi?

Specijalistički diplomski stručni studij moguće je upisati na našem učilištu, ali i na nizu drugih visokoškolskih ustanova. Ukoliko se odlučite na upis diplomske razine studija na nekoj drugoj ustanovi moguće je da ćete morati polagati razliku ispita koja ovisi o smjeru završenom kod nas i upisanom studiju. Nakon preddiplomskog studija na Visokom učilištu Algebra možete upisati diplomsku razinu na stručnom ili na sveučilišnom studiju.

Imaju li redovni studenti studentska prava i koja?

Redovni studenti na privatnim obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, imaju pravo na subvencije iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) jednako kao i oni u državnim ustanovama. Dodatno, redovni studenti na privatnim ustanovama ostvaruju prava na: Zdravstveno osiguranje u statusu uzdržavanih članova obitelji osigurano je za redovne studente do 26 godina starosti, izvan proračuna MZOŠ-a.; Pravo na subvencionirani prijevoz ZET-a.; Pravo na studentske ugovore o radu i Pravo na studentsku identifikacijsku iskaznicu (X-ica).

Imaju li izvanredni studenti studentska prava i koja?

Izvanredni studenti u Republici Hrvatskoj ne ostvaruju studentska prava.

Predstavljaju li certifikacijski ispiti koji su uključeni u školarinu zapravo službene ispite za prolaz kolegija?

NE, sukladno Bolognskim preporukama svaki se kolegij boduje sa najviše 100 bodova koje studenti mogu sakupiti kroz aktivnost na nastavi, međuispite, seminarske radove, vježbe i ispit. Ocjena koju studenti mogu dobiti iz pojedinog kolegija računa se na osnovu ostvarenih bodova sa unaprijed propisanim odnosom sakupljenih bodova i ocjene. Certifikacijski ispiti koji su uključeni u cijenu studija polažu se odvojeno u pravilu nakon što student položi ispit iz kolegija. Jedina iznimka su ECDL ispiti koji su uključeni u sakupljanje bodova za polaganje kolegija Računalna podrška uredskom poslovanju.

Mogu li se sa jednog smjera ili studija prebaciti na drugi i imam li kakvih troškova u tom slučaju?

DA, prebacivanje je moguće prilikom upisa bilo kojeg semestra ili godine. Ipak, samo u slučaju da se odlučite prebaciti nakon prvog semestra studija primijenjenog računarstva na drugi smjer nećete imati nikakvih troškova budući da je prvi semestar jednak za oba smjera. Već prebacivanje nakon drugog semestra povezano je sa dodatnim troškovima zbog razlike kolegija koji su predviđeni unutar pojedinog smjera, a ti su troškovi kasnije sve veći jer su razlike smjerova velike. Prebacivanje između studija uvijek će značiti velike troškove radi relativno malog broja kolegija koje se može priznati. Preporučamo studentima da prilikom upisa provjere svoj stvarni interes i afinitete u našem Centru karijera te da donesu odluku o eventualnom prebacivanju na drugi smjer ili studij što prije nakon upisa, ukoliko smatraju da za to ima potrebe.

Kako se odvijaju besplatne konzultacije, jesu li zaista besplatne obvezuju li me na što?

Iznos godišnje školarine za studij na Visokom učilištu Algebra je usporediv sa pola godišnje prosječne plaće u RH. U tom smislu Škola provodi prijemni ispit jer nam je u interesu upisati samo one studente koji imaju predispozicija pratiti nastavu i uspješno završiti studij. Pripreme za prijemni ispit zaista su potpuno besplatne, odvijaju se u poslijepodnevnim satima ili subotama, a cilj im je studente koji nisu duže vremena u kontaktu sa matematikom ili one koji su u srednjoj školi matematiku prošli slabije uputiti u načine rješavanja tipičnih zadataka. Pripreme za prijemne ispite izuzetno su do sada bile posjećene i tražilo se mjesto više. Pohađanje pripreme za prijemni ispit ne obvezuje Vas niti u kom smislu čak niti na izlazak na prijemni ispit.

Moram li kupovati knjige za studij i kako su predmeti pokriveni sa nastavnom literaturom?

NE, svi predmeti su pokriveni sa odgovarajućim udžbenicima ili priručnicima koji su svakom studentu besplatno dostupni kroz knjižnicu Visokog učilišta Algebra. Sve knjige u izdanju Visokog učilišta Algebra uključene su u cijenu studija i studenti ih dobivaju u trajno vlasništvo.