Trajanje studija

Studij traje ukupno 2 godine odnosno 4 semestra. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, četvrtom semestru predviđena je izrada diplomskog rada. Trajanje nastavnog semestra je 15 radnih tjedana. Nastava koja se izvodi je rasporedom prilagođena potrebama studenata, respektirajući posebno one koji studiraju uz rad.

Ukupan broj ECTS – bodova potrebnih za dovršetak studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 120 bodova, čemu treba dodati i najmanje 180 ECTS bodova koji su preneseni sa dodiplomske razine odnosno ukupno najmanje 300 ECTS bodova. Stručna praksa koja može biti podloga za izradu diplomskog rada izvodi se kod renomiranih poslodavaca u republici Hrvatskoj ili u EU, posredstvom financiranja iz Erasmus programa.